1. hz muhammed ile ilgili görsel sonucu

  Karizma, karizmatik otorite, karizmatik liderlik Eski Yunan Çağı’na kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Charisma ; ”ilahi ilham yeteneği ”, bir kimsenin müstesna bir deruni kudretle donatılmış olması anlamına gelmektedir.
  Karizma kavramı ilk kez Hristiyanların kilisenin müritleri üzerindeki etkileri için kullanılmıştır. Max Webber: ‘Karizma, çalışarak kazanılamayan, doğuştan gelen olağanüstü özellikler olarak algılanmalıdır.’ der. 

  Webber’e göre karizmatik liderlerin ortaya çıkmaları ve onlarda aranan nitelikler ile toplumun içinde bulunduğu sorunlar, inançlar ve beklentiler arasında sıkı bağlılıklar bulunmaktadır. Karizmanın çeşitli tipleri bulunmaktadır. Dini tip, bunların en temel olanıdır.


  Genellikle toplumların en bunalımlı dönemleri karizmatik liderlerin ortaya çıkması için elverişli koşulları sağlamaktadır. Toplumun siyasi, askeri bir lidere ihtiyaç duyduğu dönemlerde ortaya çıkıp içinde bulunulan durumlara radikal kararlar alarak çözümler üretme yeteneğine haiz kimselerdir karizmatik liderlerdir.
  TDK tanımlarında lider, üç türlü tarif edilir :
  1.      Önder, şef
  2.      Bir partinin veya bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse
  3.      Yarışmada başta bulunan takım veya yarışmacı

  Liderliğin olabilmesi için belirli bir amacın,bu amaç için harekete geçecek insanların, bu insanlara rehberlik eden, güdüleyen, eğiten, yol gösteren, ışık tutan , yardım eden bir öndere ihtiyaç vardır.Bu önder de “lider” dediğimiz kişidir.


  HZ.MUHAMMED(sav) ve KARİZMATİK LİDERLİK
  İlk insan ve ilk Peygamber Hz.Adem’den son Peygamber olan Peygamberimiz Hz.Muhammed(sav)’e kadar bütün peygamberler insanlara liderlik ederek onları hakikat yolunda aydınlatmak için çalışmışlardır. Peygamberler aynı zamanda liderdir, yöneticidir, öğretmendir, komutandır, rehberdir, aile reisidir, babadır, dededir, eştir.
  Son Peygamber olan Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav), disipline edilmeye alışık olmayan bir topluluğa peygamber olarak geldi ve onlara en güzel şekilde liderlik ve önderlik yaptı.
  1.Karizmatik Lider Gönüllerde Taht Kurandır.
  Tıpkı Peygamber Efendimizin, daha peygamberlik gelmeden önce el-Emin vasfıyla herkesin güvendiği, sevdiği bir şahsiyet olması gibi…
  2.Karizmatik Lider, İstişare Edendir.
  Grubunun fikirlerini önemseyip, onların fikirlerini gerektiğinde kendi fikrinin önüne geçirendir. Uhud Savaşı’nın karar aşamasında olduğu gibi. Sahabenin Medine dışında bir savaş yapma görüşünü, kendi görüşü olan, Medine’de kalıp, savunma savaşı yapma fikrine tercih etmesinde olduğu gibi… 

  3.Karizmatik Lider,İleri Görüşlüdür.
  Hudeybiye antlaşmasında aleyhte gibi görünen şartların kısa süre sonra lehe dönmesinde olduğu gibi…
  4.Karizmatik Lider, Kritik Noktalarda Kritik Yönlendirmeleri Yapandır.
  Tıpkı Uhud Savaşı’nda 40 okçuya verdiği talimat gibi..
  5.Karizmatik Lider, Muhataplarını Çok İyi Tanıyıp,Sorularına Onların İhtiyaçlarına Göre Cevap Verendir.
  Bana bir tavsiyede bulun diyen sahabelerinin her birine değişik cevaplar vermesinde olduğu gibi…
  6.Karizmatik Lider,Cömert Olandır.
  Hz Peygamberin(sav) çok beğenen bedeviye bir koyun sürüsünü verecek kadar cömert olduğu gibi…
  7.Karizmatik Lider,affedendir.
  Kendisine kötülük yapanlara karşı imkan bulduğunda, Mekke’nin fethinden sonra onları affetmesinde olduğu gibi…
  8.Karizmatik Lider, kararlıdır.
  Tıpkı “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz vallahi ben davamdan vazgeçmem.” sözündeki kararlılık gibi…
  9.Karizmatik Lider,Adaletlidir.
  “Kızım Fatma bile olsa onun da elini keserdim.” buyruğunda olduğu gibi…
  10. Karizmatik Lider, Ekibindeki Kişileri Dinlemeyi Bilir.
  Ashabının her derdini dinleyip, elini tutan, karşısındaki elini almadan kendisi almayan, muhatabı bakışlarını çevirmeden  kendisi çevirmeyen Efendimiz(sav) gibi…
  11.Karizmatik Lider, Grub Üyelerine Zaman Ayırır.
  Efendimiz (sav)’in mescitte göremediği sahabesini sorup, ziyaret etmesi gibi…
  12.Karizmatik Lider, Her Koşulda Grubunun Moral Ve Motivasyonunu Yüksek Tutandır.
  Hendek Savaşı’nda, sahabenin, korku, açlık ve ümitsizlik duygularıyla dolu olduğu anda, kayaya vurduğunda çıkan ateşlerde, o dönemin en güçlü devletlerinin ilerde Müslümanların eline geçeceğini müjdelemesinde olduğu gibi…
  13.Karizmatik Lider, Grubunda Bulunan Kişilere Gereken Şartlarda, Gerekli Müdahaleleri  Yapandır.
  Bir savaşta, tam öldüreceği sırada, kelime-i tevhid getiren kişiyi öldüren sahabesine, “Kalbini mi yardın?” diye en güzel şekilde uyarmasında olduğu gibi…

  14.Karizmatik Lider,Hayatının Her Alanıyla Grubuna Örnek Olacak Kadar Güzel Vasıflarla Dolu Olandır.
  Düşmanı olan Ebu Süfyan’ın , Habeşistan’a hicret eden Müslümanları teslim almak için Necaşi’nin  huzuruna gitmesi ve Necaşi’nin durumunu anlamak adına Hz.Peygamberle ilgili sorduğu sorular karşısında, Hz Peygamberi kötüleyecek sözler bulamamasında gördüğümüz gibi…
  15.Karizmatik Lider,Mütevazi Olandır.
  Sahabesine bizzat hizmet etmesinde ve onlarla beraber yapılan işlere destek olmasında gördüğümüz gibi..
  16.Karizmatik Lider, Sadece Kendi Zamanına Değil, Kendinden Sonraki Zamanlara Da Hitap Edendir.
  Kardeşlerimi görseydim.” diye, biz ahir zaman ümmetinin gönlünü almasında olduğu gibi…
  17.Karizmatik Lider, Seven Ve Sevilendir.
  Sahabenin “Anam-babam sana feda olsun ya Rasulallah! “ diye sevgilerini ifade etmelerinde olduğu gibi…
  18.Karizmatik Lider, Sabırlıdır.
  Taiften taşlanıp kovulduğunda, “Bilseler yapmazlardı.” dediği gibi…
  19.Karizmatik Lider,Merhametlidir.
  Oğlu İbrahim’i kaybettiğinde gözyaşlarında sakladığı merhamet gibi…
  20.Karizmatik Lider Vefalı Olandır.
  Tıpkı vefat eden hanımı Hz Hatice’nin yakınlarına, hanımının vefatından çok sonra bile gösterdiği hürmet ve sevgide olduğu gibi… Süt annesine ve eşine ikramlarında olduğu gibi…Her hafta Kuba mescidini ziyaret etmesinde olduğu gibi…
  21.Karizmatik Lider, Yenilikçidir.
  Medine anayasasıyla ilk devlet anayasasını oluşturan Hz. Peygamber gibi…
  22.Karizmatik Lider, Lider Yetiştirendir.
  “Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız selamete kavuşursunuz.” buyruğundaki gibi… Çünkü O, her bir ashabını lider olarak yetiştirmişti.
  23.Karizmatik Lider, Kendine Bağımlı Yapmadan , Allah’a Yönlendirendir.
  Tıpkı hicret sırasında korkan en yakın arkadaşını teskin etmek için “Üzülme, Allah bizimledir. ” demesinde olduğu gibi...


  Düzenleyen: İsmail TÜRKMENOĞLU,Gaziantep Üniversitesi, 22 Aralık 2017